آدرس: اهواز.چهارراه طالقانی.بازاربزرگ کامپیوتر.طبقه همکف.واحد 115

شماره تماس: 06132930521 - 06132930522 - 09109501004